Vergoeding

In onze praktijk wordt voornamelijk verzekerde zorg geboden, vergelijkbaar met een polikliniek dermatologie in een ziekenhuis.

Ieder jaar dient er opnieuw met de zorgverzekeraars onderhandeld te worden en wij hebben overeenkomsten met tal van verzekeraars. Bezoeken aan onze praktijk worden, indien u bent doorverwezen door een door de Nederlandse Zorg Autoriteit erkende verwijzer, door uw zorgverzekeraar vergoed (een schriftelijke verwijzing is verplicht), echter dient u rekening te houden met uw eigen risico. Dit is voor 2020 een wettelijk vastgesteld bedrag van (minimaal) 385 euro. Cosmetische behandelingen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Informeert u bij uw zorgverzekeraar voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Wel een Overeenkomst

Met de zorgverzekeraars vallend onder de koepel: VGZ, Menzis en CZ is hebben wij een contract afgesloten.

Geen Overeenkomst

Met de zorgverzekeraars vallend onder de koepel: Achmea, Multizorg en DSW is het niet gelukt om een contract voor het jaar …….. af te sluiten.

Om aan iedereen de vrije artsen keuze te laten behouden en daarvoor geen financiële nadelen van te ondervinden biedt onze praktijk het onderstaande aan:

De door ons opgestelde factuur zal conform de wettelijke richtlijnen worden opgesteld, het in rekening gebrachte bedrag zal berekend worden volgens het passantentarief.

De factuur kunt u direct voor vergoeding doorsturen naar uw verzekering!

Uw verzekering zal ZEKER het grootste deel vergoeden, uiteraard na verrekening van uw eigen risico. U krijgt hiervan van uw verzekering een specificatie. Mocht uw verzekeraar toch minder vergoeden en houdt dit verband met het ontbreken van een contract, dan neemt de praktijk het verschil voor zijn rekening. Indien op onze factuur een bedrag in mindering wordt gebracht welke verband houdt met uw wettelijk of vrijwillig eigen risico dan is dit uiteraard WEL voor uw eigen rekening.
Na ontvangst van betaling door uw zorgverzekeraar verzoeken wij u het door u ontvangen bedrag aan ons over te maken o.v.v. onze factuurnummer(s).

Helaas neemt dit voor u als patiënt wel de nodige administratieve last met zich mee maar op deze wijze kunnen wij aan een ieder toch de vrije artsen keuze bieden. Nu en in de toekomst.

Parkstad Klinieken doet er alles aan om zorg van goede kwaliteit te leveren. Toch gaat er soms iets mis of lopen zaken niet zoals u dat verwacht. Is dat het geval, bespreek dit dan met uw behandelaar. Meestal is dit de snelste manier om tot een oplossing te komen. Komt u er met uw behandelaar niet uit, maak uw klacht dan kenbaar via info@parkstadklienieken.nl Binnen twee werkweken wordt dan contact met u opgenomen.

Tarieven

De tarieven die wij berekenen worden niet gerekend per consult, maar per behandeltraject (een DOT *). Dit is een wettelijk systeem, vastgelegd door de NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit). De meeste conservatieve DOT’s worden na 3 maanden (90 dagen) automatisch gesloten na het eerste consult. Bij bepaalde ingrepen vindt automatisch sluiting 42 dagen na de ingreep plaats (bijv. bij het nemen van een biopt) . Er wordt dan, indien noodzakelijk, een vervolg DOT geopend. Een vervolg DBC blijft in principe 1 jaar geldig, maar wordt soms eerder gesloten bij bijvoorbeeld een verrichting.

* Een diagnosebehandelingcombinatie (DOT) is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt.

Meer informatie over zorgkosten kunt u vinden op www.dezorgnota.nl een initiatief van zorgverzekeraars en ziekenhuizen.